Електро Систем
 


 

ЕЛЕКТРО СИСТЕМ ЕООД

ЕЛЕКТРО СИСТЕМ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-8591-C01 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073-8591 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към Осигуряване на оперативен капитал за ЕЛЕКТРО СИСТЕМ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Това от своя страна ще допринесе за по-нататъшното продължаване дейността на ЕЛЕКТРО СИСТЕМ ЕООД.
Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 7700 лв., от които 6545 лв. европейско и 1155 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 20.11.2020 г.